Drukuj

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2012 został przyjęty uchwałą
nr XX/197/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. Jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:
www.wzp.pl (ścieżka: www.wzp.pl → Biuletyn Informacji Publicznej → Prawo miejscowe → uchwały Sejmiku → 2008r. → Uchwała nr XX/197/08 → załącznik: 1WPONZ na lata 2008-2012.pdf

Z ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z dn. 23 lipca 2003 r.) - wynika konieczność prowadzenia monitoringu z realizacji nakreślonych w Programie celów i zadań, związanych z opieką nad zabytkami na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Biuro Dokumentacji Zabytków – jako wojewódzka, samorządowa instytucja kultury prowadzi stałe, statutowe prace badawcze związane z dziedzictwem kulturowym regionu, animowaniem przedsięwzięć kulturalnych opartych o lokalne wartości kulturowe, zajmuje się również opracowywaniem projektów, strategii, programów dotyczących tej dziedziny. Instytucja została też wskazana do bieżącego monitorowania zadań zawartych w WPOnZ i sporządzania sprawozdań. Obecnie poprzez ankietę zbierane są dane z jednostek samorządów terytorialnych.

 

Monitorowanie to proces, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami i jego zgodności z postawionymi celami. Polega na prowadzeniu stałej obserwacji zjawisk, które są istotne z punktu widzenia realizacji Programu. Celem skutecznego monitoringu jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało, a co nie zostało zrobione oraz modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości.

 

Zachęcamy Państwa do współpracy przy monitoringu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie zachodniopomorskim na lata 2008 – 2012. Prosimy o przesyłanie informacji na temat stanu zachowania zabytków regionu, prowadzonych i planowanych działaniach związanych z opieką nad zabytkami i promowaniem dziedzictwa kulturowego – na nasz adres internetowy: biuro@bdz.szczecin.pl. Zebrane informacje zostaną opracowane i zamieszczone na naszej stronie internetowej www.bdz.szczecin.pl – co przyczyni się do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków, a także społecznością lokalną.

 

pliki z ankietami do pobrania:

formularz ankiety dla starostw powiatowych (plik DOC)
formularz ankiety dla urzędów miast/gmin (plik DOC)

Pismo przewodnie p. Władysława Husejko Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  w sprawie ankiety Monitoringu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami