Drukuj

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
stan przygotowań

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z czerwca 2007 r. powierzył Biuru Dokumentacji Zabytków zadanie sporządzenia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

Konieczność realizacji tego zadania wynika z Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności rozdziału 8 i art. 87. Zgodnie z zapisami ustawy, zarządy województw zostały zobowiązane do sporządzenia programu, który powinien być przyjęty przez samorząd województwa (uchwałą sejmiku) na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Planowany termin przedłożenia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla województwa zachodniopomorskiego to 30 kwietnia 2008 r.

Główne zagadnienia opracowywanego
WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
dla województwa zachodniopomorskiego

 

  1. Uwarunkowania prawne do sporządzania programu - legislacja, strategie, programy
  2. Cele i zadania programu opieki nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011
  3. Charakterystyka i stan zachowania zasobu dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego
  4. Analiza dotychczas podejmowanych działań dotyczących dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami na szczeblu samorządów gminnych i powiatowych województwa
  5. Analiza szans i zagrożeń dotyczących krajobrazu kulturowego i zabytków województwa
  6. Kierunki działań w prognozowanym horyzoncie czasowym i narzędzia ich realizacji - edukacja, promocja, finansowanie
  7. Wytyczne do sporządzania powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami
  8. Monitoring wdrażania programu i system sprawozdawczości

Dla uzyskania pełnego obrazu aktualnie podejmowanych działań w poszczególnych jednostkach samorządowych , BDZ opracowało ankietę skierowaną do urzędów gmin i powiatów naszego województwa, dotyczącą szerokiego spektrum zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym na danym obszarze. Ankiety, wraz z pismem przewodnim skierowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Norberta Obryckiego, rozesłane zostały do wszystkich jednostek administracyjnych. Wypełnione i przesłane do BDZ, staną się ważnym elementem wyjściowym do analizy aktualnie podejmowanych działań, istniejących problemów, a także punktem wyjścia do planowanych zadań na najbliższe lata.

Istotnym elementem będą także wnioski wypływające z pilotażowego programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego Powiatu Sławieńskiego", realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sławnie, w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej", a dotyczącym stanu zachowania i zabezpieczania obiektów zabytkowych.