„ARCHITEKTURA RYGLOWA W PRZESTRZENI KULTUROWEJ – ELEMENT TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ POMORZA ZACHODNIEGO”

Jest to projekt realizowany przez Biuro Dokumentacji Zabytków – instytucję kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa.

Współfinansowany przez:

loga_gryf

Więcej...

W 2011 r. w ramach kontynuacji prac dokumentacyjnych obiektów zabytkowych Biuro Dokumentacji Zabytków wykonało karty inwentaryzacyjne detalu i elementu architektonicznego historycznej zabudowy Sławna. W przeglądzie terenowym obiektów skupiono się głównie na budynkach mieszkalnych, wyróżniających się najciekawszymi rozwiązaniami kompozycyjnymi fasad, zinwentaryzowano też oryginalną stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy metalowe (jak balkony, okratowania, balustrady schodów).

Więcej...

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie od 1995 roku dokumentuje upamiętnienia ofiar i wydarzeń z okresu I i II wojny światowej, a także powojennych, istniejących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Inwentaryzowane są upamiętnienia o formach przestrzennych akcentów – założenia plenerowe, pomniki, cenotafy – a także tablice pamiątkowe umieszczane w miejscach publicznych. Stanowią one charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego, będącego w historii areną wielu wojen i bitew. Obecnie są miejscami pamięci poległych, zaginionych i zmarłych, m.in. Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Francuzów, Szwedów.

Zebrane informacje i materiały ikonograficzne są katalogowane w postaci kart ewidencyjnych, których wzór opracowany został w BDZ i zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Krajową Radę Pamięci Walk i Męczeństwa. Aktualnie w archiwum BDZ znajduje się ok. 400 tego typu kart dotyczących upamiętnień pomnikowych z miejscowości województwa zachodniopomorskiego.

Na naszej stronie internetowej, w zakładce „Upamiętnienia”, prezentowane będą wyniki prac dokumentacyjnych - jako pierwsze dotyczące gminy Połczyn Zdrój w powiecie świdwińskim. Są one wynikiem prac badawczych prowadzonych w 2008 r. w ramach pilotażowego projektu PRO MEMORIA VICTIM, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach dla różnych gmin województwa zachodniopomorskiego.

 

gmina Połczyn Zdrój

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
stan przygotowań

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z czerwca 2007 r. powierzył Biuru Dokumentacji Zabytków zadanie sporządzenia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

Konieczność realizacji tego zadania wynika z Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności rozdziału 8 i art. 87. Zgodnie z zapisami ustawy, zarządy województw zostały zobowiązane do sporządzenia programu, który powinien być przyjęty przez samorząd województwa (uchwałą sejmiku) na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Więcej...

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem dokumentowania i ochrony wszystkich obiektów zabytkowych Województwa Zachodniopomorskiego, prowadzi - począwszy od 1995r. - inwentaryzację upamiętnień żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Są to obiekty pomnikowe z lat  20 - tych i 30 - tych XX w. o bogatej skali form artystycznego przekazu. Wśród upamiętnień żołnierskich rozpoznano różnorodne obiekty zabytkowe, jak: kamienne postumenty, obeliski, głazy granitowe (pojedyncze i w kompozycji głazów), stele, rzeźby figuralne (w tym grupy rzeźbiarskie), symboliczne cenotafy – cmentarze (w parkach dworskich), tablice epitafijne (we wnętrzach kościołów). Są też rozbudowane założenia przestrzenno - kompozycyjne oraz realizacje architektoniczne.

Więcej...

Ewidencja i dokumentacja zabytków jest jednym z wyjściowych działań podejmowanych w ochronie zabytków.  
Zasadniczym celem ewidencji konserwatorskiej jest zebranie i opracowanie informacji o obiektach zabytkowych, koniecznych do sprawowania opieki i ochrony konserwatorskiej nad zabytkami oraz prowadzenia prac naukowych i badawczych.

Podstawową dokumentacją dla obiektów zabytkowych jest „Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa”, zwana „kartą białą”. Wykonywana jest ona dla obiektów o charakterze dzieł sztuki, o cechach indywidualnych tworów artystycznych, stąd zabytkowe budowle powszechnie występujące w naszej przestrzeni, jak domy mieszkalne, są jej pozbawione. Dotyczy to także obiektów małej architektury i większości detalu architektonicznego, jak np. elementy kowalskie, tynkarskie, snycerskie oraz stolarka architektoniczna czy ogrodzenia, zachowanego w obiektach o niewielkich walorach artystycznych, o znaczeniu jedynie kulturowym, jak wiejskie chałupy czy małomiasteczkowe domy i kamienice.
Zachowane w nich detale, w większości pochodzące z przełomu XIX/XX w., były wytworami typowymi i masowymi. Jednak obserwowane bogactwo elementów, upływający czas od ich powstania, oraz fakt ich gwałtownego zatracania w trakcie modernizacje domów, skłoniło pracowników Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie do podjęcia problemu dokumentacji zabytkowego detalu architektonicznego.

Więcej...

Więcej artykułów...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności