darlowo3_zaproszenie

„ZACHODNIOPOMORSKA ARCHITEKTURA RYGLOWA – SPOŁECZNY I MATERIALNY WYMIAR DZIEDZICTWA”

Jest to projekt realizowany przez Biuro Dokumentacji Zabytków – instytucję kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa.


Współfinasowany przez:

loga_minister


Celem nadrzędnym projektu jest ochrona architektury regionalnej, tj. zachowanie charakterystycznego elementu krajobrazu wsi zachodniopomorskiej budownictwa ryglowego, a także dokumentowanie przemian zachodzących w przestrzeni ruralistycznej. Celami pośrednimi zadania są:
poprawa świadomości społecznej w sferze postrzegania materialnego dziedzictwa kulturowego, dokumentowanie i archiwizacja charakterystycznych przykładów budownictwa ryglowego, wspomaganie ginących umiejętności rzemieślniczych typowych dla budownictwa ryglowego (jako dziedzictwa niematerialnego), poszerzenie bazy informacji o budownictwie regionalnym, popularyzacja
tradycyjnego budownictwa, edukacja kierowana do mieszkańców, w tym grup zagrożonych wykluczeniem i urzędników samorządowych przeciwdziałanie bezrobociu, prace interwencyjne mające na celu zabezpieczenie obiektów ryglowych.

Koncepcja zadania zawiera trzy główne elementy:

- dokumentację w terenie zachowanych przykładów budownictwa ryglowego z opracowaniem wyników dokonane przez specjalistów,
- prezentację wyników badań z uwzględnieniem lokalnej charakterystyki kierowaną do społeczności lokalnych, młodzieży, osób starszych, zagrożonych wykluczeniem z ograniczonym dostępem do kultury,
- organizację szkoleń warsztatowych kierowanych do specjalistów i pracowników samorządowych oraz przedstawicieli "ginących zawodów".

Działania edukacyjno-promocyjne odbywać się będą w terenie, w środowisku życia i działania poszczególnych społeczności: w muzeach, salach wiejskich, urzędach, domach opieki.

Przewidywanymi rezultatami rzeczowymi projektu są:

- powstanie zbioru aktualnych dokumentacji fotograficzno–pomiarowo-opisowych dotyczących wybranych przykładów budownictwa ryglowego i regionalnego,
- powstanie wystawy dotyczącej budownictwa regionalnego, dokumentu fotograficznego rejestrującego prowadzone działania,
- powiększenie elektronicznej bazy danych BDZ o obiektach budownictwa regionalnego, przygotowanie materiałów edukacyjnych (w tym gier), publikacji.

Ponadto w ramach prelekcji, wykładów i wystaw przekazana będzie wiedza o regionalnym dziedzictwie dotyczącym budownictwa ryglowego, a w czasie szkoleń i warsztatów praktyczna wiedza o prawnych i technicznych aspektach ochrony i współczesnego wykorzystania dawnego dziedzictwa, także niematerialnego. Dodaną wartością jakościową jest wsparcie lokalnych liderów, w tym samorządowych instytucji kultury i regionalistów, pracowników muzeów i izb regionalnych, poprzez włączenie ich w działania oparte na opracowanym i wytworzonym materiale dokumentacyjnym, w prelekcje, wystawy, działania edukacyjne.
Dostępność do części edukacyjno- popularyzatorskiej zadania:  prelekcji, materiałów edukacyjnych, zajęć edukacyjnych, informacji na stronach internetowych, wystaw będzie nieograniczona i bezpłatna dla uczestników.
W ramach tego zadania wykonane zostaną specjalistyczne dokumentacje konserwatorskie (m.in. chałupy ryglowych z Pobłocia, Dygowa, Sikor, Nowych Lasek, Wieloboków, inwentaryzacja kościoła w Karsiborze, dokumentacje etnograficzne, kartu detalu i stolarek).
Prelekcje specjalistyczne, uwzględniające regionalną specyfikę przewidziano dla 10 miejscowości (mn. Darłowo, Sławno, Drawsko Pomorskie, Mieszkowice, Pyrzyce, Karlino, Nowogródek Pomorski).
W swoich działaniach Biuro Dokumentacji Zabytków zwraca się zarówno do najmłodszego pokolenia, na którym w przyszłości będzie spoczywał obowiązek ochrony historycznej spuścizny, jak i do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Wydarzeniom tym towarzyszyć będą wystawy oraz zeszyty edukacyjne popularyzujące zagadnienia ochrony budownictwa ryglowego.
W naszych działaniach wspierają nas również specjaliści z dziedziny konserwatorstwa, ochrony krajobrazu kulturowego, regionaliści, nauczyciele, pracownicy samorządowych instytucji kultury, wydziałów promocji, osoby prywatne – właściciele zabytków.

Poniżej:

1.  Zdjęcia i rysunki dzieci z warsztatów w Darłowie

2. Zdjęcia i rysunki gimnazjalistów z warsztatów w Karsku, gm. Nowogródek Pomorski

3. Wystawa "Kościoły Ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej" (obecnie znajdującej się w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie

 

 

 

Więcej zdjęć z warsztatów w Darłowie TUTAJ

2. Zdjęcia i rysunki gimnazjalistów z warsztatów w Karsku, gm. Nowogródek Pomorski

 

 

Poniżej wystawa "Kościoły Ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej" (obecnie znajdującej się w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności