foto_zespol

Żyjemy dniem dzisiejszym, myślimy o przyszłości, pamiętamy o przeszłości. To jedna z dewiz pracy w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, obchodzącego właśnie 40-lecie swego istnienia. Działalność Biura, od 1 września 1973 r. naukowo-badawczej jednostki budżetowej Wojewódzkiej Rady Narodowej, później – od 1 maja 1991 r. – wojewódzkiej instytucji kultury, a od 1999 r. samorządowej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego,  uwarunkowana jest i zawsze była zapisami statutu i aktualnymi potrzebami wynikającymi ze stanu dziedzictwa kulturowego regionu. Zakres i charakter pracy Biura limitowały także – co oczywiste - możliwości budżetowe i liczebność obsady kadrowej.

Celami nadrzędnymi BDZ nieprzerwanie są: dbałość o zachowanie wartości kulturowych województwa, w tym ochrona  materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzenie prac w zakresie ewidencji i dokumentacji zabytków, kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców regionu i promowanie walorów historycznych regionu. W przeszłości Biuro prowadziło także dofinansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach; obecnie uczestniczy w procedurach udzielania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Aby cele te osiągnąć Biuro Dokumentacji Zabytków podejmowało, zwłaszcza w ostatnich latach,  zadania studialne, wyrażone perspektywicznymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego województwa czy wojewódzkich programów opieki nad zabytkami. Myśląc właśnie o przyszłości Biuro – na miarę swoich możliwości – realizuje także zadania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym; w tym część z nich w ramach projektów dofinansowywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W pracy Biura żywa jest również pamięć o przeszłości. O skomplikowanych dziejach regionu i jego kulturowym dziedzictwie, ale też i o ludziach, którzy tę historię opisywali, badali i dokumentowali. W mijającym czterdziestoleciu Biura Dokumentacji Zabytków jego bogaty dorobek tworzyło kilkadziesiąt osób zatrudnionych tu w różnych okresach. Nie sposób wszystkich wymienić; wspomnieć trzeba jednak o kierujących w przeszłości Biurem: Joannie Raciborskiej, Krystynie Loose, Ewie Staneckiej, Alicji Gerlach-Jósewicz i Lidii Walasek. Dorobek naukowy, a i pozytywny klimat w pracy instytucji budowali zatrudnieni w przeszłości w BDZ m.in.: Krystyna Kroman, Róża Klimczewska, Waldemar Witek czy Bogna Kopczyńska.
Biuro Dokumentacji Zabytków zawsze było instytucją przyjazną, harmonijnie współpracującą z wydziałami urzędów wojewódzkiego i – później – marszałkowskiego, służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, instytucjami kultury z terenu całego województwa i organizacjami pozarządowymi. Drzwi Biura są  zawsze otwarte dla pracowników naukowych, studentów i projektantów, zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko pojmowanymi zabytkami. Biuro od lat buduje również transparentne relacje z właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych, służąc im kompetentnym doradztwem w zakresie działań konserwatorskich, budowlanych czy promocyjnych.
Praca Biura Dokumentacji Zabytków doceniana była niejednokrotnie, m.in. w 2006 r. Instytucja odznaczona została złotym Gryfem Zachodniopomorskim. Największą jednak nagrodą są ukończone czy podjęte realizacje konserwatorskie obiektów zabytkowych, żeby wspomnieć w tym miejscu np. jeden z ostatnich na Pomorzu dworów ryglowych w Niepołcku czy pojoannicki zamek w Swobnicy. Może taką nagrodą w przyszłości będzie skansen pomorskiego budownictwa ryglowego?
Czterdzieści lat minęło… Czas na następne.

 

Zobacz nasz folder:

folder bdz 40a

 

folder bdz 40b

 

 

Zobacz naszą wystawę:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności