Od 2007 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznaje honorowy dyplom uznania właścicielom, użytkownikom lub opiekunom obiektów o walorach zabytkowych, wyróżniającym się szczególna troską w ich ochronie czy rewaloryzacji. Nagroda ta adresowana jest głównie do osób związanych z zabytkami mniej znanymi, takimi jak: tradycyjna, ryglowa zabudowa wiejska i małomiasteczkowa, obiekty ogólnowioskowe (np. kuźnie, młyny, wiatraki, świetlice, szkoły), czy zabytki techniki (np. cegielnie, mosty, lokalne linie wąskotorowe, elektrownie).

Obiekty powszechnie znane z folderów turystycznych czy przekazów medialnych, jak kościoły, zamki, pałace, ratusze czy obwarowania miejskie – a tym samym wpisane do rejestru zabytków naszego województwa – nagradzane są w inny sposób, m.in. Przez WKZ w ramach konkursu „Zabytek Zadbany”. O walorach kulturowych Pomorza Zachodniego decydują jednak również te „zapomniane” (czy też o nieuświadamianej wartości) elementy architektury krajobrazu i to z nimi częstokroć bardziej identyfikują się mieszkańcy naszego regionu.

Przy dalece niewystarczających możliwościach wsparcia finansowego właścicieli bądź użytkowników tego typu zabytków  (pomoc ze środków publicznych jest praktycznie niemożliwa bez uprzedniego wpisu do rejestru zabytków) formuła nadawania honorowego dyplomu ma za zadanie tworzyć korzystny klimat społeczny dla szeroko pojętej problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości regionalnej. Świadomość i identyfikacja z dziedzictwem kulturowym jest bowiem warunkiem sine qua non pozyskania aktywnego uczestnictwa mieszkańców w realizacji polityki kulturalnej Województwa – w tym szczególnie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

W bieżącym 2012 r. – w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji UNESCO o ochronie dziedzictwa niematerialnego – uhonorowano także osoby harmonijnie łączące opiekę nad sferą materialną i niematerialną naszego dziedzictwa.

Możliwość zgłaszania kandydatur do dyplomu „Swojskie Zabytki” ma każdy mieszkaniec regionu, instytucja lub urząd. Biuro Dokumentacji Zabytków (biuro@bdz.szczecin.pl)  w Szczecinie jako inicjator i koordynator projektu  - przy wyborze kandydatur - kieruje się zawodowym profesjonalizmem, obiektywizmem i wiedzą wynikającą ze znajomości zasobu dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Pan Marszałek po zapoznaniu się z przedstawionymi propozycjami podejmuje decyzje o przyznaniu dyplomów.

Dyplomy „SWOJSKIE ZABYTKI” wręczane są corocznie podczas uroczystej, wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Lista nagrodzonych od 2007 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności