zabytekGrunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków są zwolnione od podatku od nieruchomości pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.   

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (artykuł 7 ust. 1 pkt 6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków są zwolnione od podatku od nieruchomości pod określonymi warunkami, tj. ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. Zwolnienie nie dotyczy części zabytku zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwrot „wpisane indywidualnie do rejestru zabytków” oznacza, że warunkiem stosowania zwolnienia podatkowego jest to, by do rejestru zabytków odrębnie wpisany był grunt i budynek. Są to bowiem odrębne przedmioty opodatkowania. W wielu przypadkach wpis do rejestru dotyczy tylko nieruchomości budynkowej, wtedy tylko budynku może dotyczyć zwolnienie.

Wojewódzki konserwator zabytków (WKZ) jest właściwym organem do określenia, czy dany zabytek jest utrzymywany i konserwowany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Właściciel zabytku powinien zwrócić się o wydanie odpowiedniego zaświadczenia do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Utrata zwolnienia z podatku następuje, gdy nieruchomość wpisana do rejestru zabytków nie jest utrzymywana i konserwowana zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, o czym decyduje WKZ.

Te części wpisanych do rejestru zabytków budynków i gruntów, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, nie podlegają zwolnieniu podatkowemu - są opodatkowane według stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WARUNKIEM ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST SPEŁNIENIE ŁĄCZNIE TRZECH WARUNKÓW:
• INDYWIDUALNY WPIS NIERUCHOMOŚCI DO REJESTRU ZABYTKÓW,
• UTRZYMYWANIE I KONSERWACJA NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI O OCHRONIE ZABYTKÓW
• NIEZAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

 

Podstawa prawna :
Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm.)
Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności