Deklaracja dostępności strony internetowej Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie - bdz.szczecin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: .
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • Filmy wideo nie posiadają napisów i audiodeskrypcji i transkrypcji tekstowej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przepisów ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r nie są dostępne cyfrowo - jest to zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy nie są dostępne cyfrowo. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Strona nie jest responsywna - przy powiększaniu strony nie widać całości informacji ze strony, strona nie dostosowuje się także do zmiany orientacji wyświetlania z poziomej na pionową i na odwrót.
 • Nie wszystkie odnośniki mają tekst alternatywny.
 • Tabele nie mają zdefiniowanych nagłówków.
 • Niektóre elementy nie mają wystarczającego kontrastu.
 • Na stronach z galeriami nie jest zachowana logiczna kolejność nawigacji za pomocą klawiatury.
 • Elementy nie mają widocznego fokusu.
 • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna.
 • Brak mapy strony lub wyszukiwarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Oleksiak, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@bdz.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48914337098. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu),
 • sposób kontaktu.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie może nastąpić w tym terminie, Biuro Dokumentacj Zabytków w Szczecinie niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej (nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby prowadzą 2 wejścia - główne (poziom 1) i boczne (poziom 0) dostępne w prześwicie (przejściu pod budynkiem). Obydwa wejścia są dostępne są od strony od ul. Teofila Starzyńskiego. Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody (wejście to nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim), od strony wejścia bocznego dostępna jest winda. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak poziomych i pionowych barier architektonicznych - korytarze są na jednym poziomie, budynek ma windę.

Siedziba naszej instytucji zlokalizowana jest na 2 piętrze budynku. Na poziomie 1 (wychodząc z windy na lewo), zaraz przy wejściu głównym znajduje się stróżówka gdzie można otrzymać informacje o naszej lokalizacji. Na poziomie 1 przy stróżówce znajdują się tablice informacyjne przedstawiające ogólny układ budynku, na poziomie 2 na ścianach znajdują się kierunkowskazy wyznaczające drogę do naszych pomieszczeń.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 1 (przychodnia).

Informacje dodatkowe

Jesteśmy w trakcie opracowywania nowej, nowoczesnej i w pełni dostępnej strony internetowej naszej instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności