Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Dokumentacji Zabytków, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. Dane kontaktowe: email biuro@bdz.szczecin.pl, tel. 91 433-70-98.

Inspektor ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail iod@bdz.szczecin.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 

Państwa dane osobowe przekazujemy tylko w sytuacji, gdy pozwalają nam na to przepisy prawa na podstawie umowy powierzenia. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
• podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• podmioty świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu,
• audytorzy i biegli rewidenci, organy nadzorujące przestrzeganie prawa. 

Dane przekazujemy wówczas tylko w takim zakresie jaki jest wymagany według przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. 

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienie sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland

 

Deklaracja dostępności