Dobra dotacjeDOTACJE - FINANSOWANIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI

 Zabytki podlegają ochronie prawnej i opiece bez względu na stan zachowania, w jakim się znajdują.

Opieka taka polega na dbaniu o dobry stan zabytku, między innymi przez prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz utrzymaniu jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

Odpowiedzialność za podejmowanie działań spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.

Czy można uzyskać pomoc ze strony państwa lub samorządu terytorialnego w sprawowaniu opieki nad zabytkiem? Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Poprzez przyjęte rozwiązania prawne i finansowe państwo polskie umożliwia  wspieranie właścicieli, użytkowników i posiadaczy zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych w prowadzeniu prac dotyczących konserwacji, renowacji i zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem. Na tego rodzaju działania można uzyskać dotację celową ze środków publicznych. Dotacje mogą dotyczyć zabytków objętych ochroną przez wpis do rejestru zabytków lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków.

Dotacje na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków mogą być udzielane z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu  terytorialnego. Na zabytki z terenu województwa zachodniopomorskiego dotacje mogą być udzielane z różnych źródeł, przez:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego;

odpowiednią Radę Powiatu i Radę Gminy, właściwą dla miejsca położenia lub przechowywania zabytku.

Jednostki samorządu terytorialnego wydzielają środki finansowe na udzielanie dotacji z własnych budżetów. Od 2018 r. mogą dofinansowywać także prace  przy obiektach znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków. Zasady udzielania dotacji poszczególne samorządy określają w regulaminach czy uchwałach.

Podstawowe zasady udzielania dotacji reguluje m.in. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568, t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2067 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1674) .

Rodzaj prac uprawniających do ubiegania się o dotację określony jest w artykule 77 pkt. 1-17 ustawy. Przepisy wskazują, iż dotacja ma dotyczyć zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia oryginalnej substancji zabytku, stabilizacji konstrukcyjnej jego części składowych lub ich odtworzenia, a także wyeksponowania jego wartości artystycznych czy estetycznych. Nie są finansowane prace modernizacyjne. Zazwyczaj wartość dotacji nie przekracza 50 % wartości prac.

Tego rodzaju dotacje mogą być przeznaczone na prace przy zabytkach nieruchomych (budynkach i budowlach), zieleni zabytkowej (parkach, cmentarzach) lub zabytkach ruchomych (np. wyposażeniu świątyń). Prace archeologiczne podlegają odrębnym przepisom.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest złożenie przez właściciela lub użytkownika zabytku wniosku, zgodnego z wymaganiami organu udzielającego dotacji. Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia WKZ na prowadzenie prac, kosztorysów, potwierdzeń praw do zabytku).

Źródła dofinansowań ze środków publicznych:

  1. Organy jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, opierając się na zapisach ustawowych, przyjmują własne zasady udzielania dotacji, które zapisują w regulaminach i uchwałach oraz planują budżety. Szczegółowe informacje o terminach i warunkach udzielania dotacji można uzyskać w odpowiednich dla miejsca położenia zabytku Starostwach Powiatowych, Urzędach Miast czy Urzędach Gmin.
  2. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznaje dotacje w corocznych konkursach ogłaszanych na początku każdego roku kalendarzowego przez Zarząd Województwa. Wartość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określana jest corocznie w budżecie województwa – w 2019 roku wynosi 1,6 mln zł. Dofinansowanie mogą być prace lub dokumentacje konserwatorskie i projektowe. Szczegółowe zasady i wzory dokumentów publikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Sprawy dotacji prowadzi Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje dostępne są na stronach internetowych Urzędu: https://kultura.wzp.pl/index.php/mecenat/konkursy/ochrona-zabytkow
  • Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela dotacji na prace planowane do wykonania i wykonane - jako refundacje. Wnioski na prace planowane do wykonania należy składać do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja. Wnioski o refundację poniesionych nakładów na prace wykonane w ciągu trzech poprzednich lat można składać po zakończeniu wszystkich prac wymienionych w zezwoleniu WKZ, w terminie do 30 czerwca każdego roku. Ilość i wartość udzielanych dotacji zależy od ilości zgłoszonych wniosków i środków finansowych przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Szczegółowe zasady określone są w Procedurach ZWKZ, dostępnych na stronie internetowej (BIP): https://wkz.bip.alfatv.pl
  1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje środkami finansowymi z budżetu państwa w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet Ochrona Zabytków, które przeznaczane są na prace prowadzone w całym kraju. Obowiązują dwa terminy przyjmowania wniosków o dotacje: 30 października roku poprzedzającego i 31 marca roku pobrania dotacji. Poza wskazanymi terminami rozpatrywane są wnioski dotyczące nagłych zdarzeń i katastrof. Zgodnie z przyjętymi regulaminami wnioski do MKiDN składane muszą być za pomocą platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowe informacje i dostęp do platformy EBOI podane są na stronach internetowych Ministerstwa: http://www.mkidn.gov.pl/

Do wsparcia kościołów i związków wyznaniowych w utrzymania w dobrym stanie zabytków sakralnych oraz związanych z kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą  powołany jest Fundusz Kościelny, którego dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dotacje przeznaczane są na remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji, instalacji. W uzasadnionych przypadkach  - także na remont ruchomego wyposażenia (np.: instrumentów muzycznych, ołtarzy, polichromii). Sprawy prowadzi Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

Oprac. Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wdrożenie EPProjects Poland